Provozní řád

1.    Každý pěstitel, který požaduje vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku, je povinen vyplnit "objednávku - prohlášení" ke zpracování ovoce.
2.    Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele v prohlášení podle občanského průkazu.
3.    Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.
4.    Pěstitel a osoby s ním žijící ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu.
5.    Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky. Není možné slučovat kvasy z různého ovoce.
6.    Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu, nebo výměnu nádob, ve kterých byl kvas do pálenice dopraven.
7.    Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvas, který vzhledem nebo vůní vykazuje chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek následně zpracovaných kvasů.
8.    Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatek za pálení je vyvěšen v pálenici.
9.    Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních prostorách nebo jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost.
10.    V provozních místnostech je pití alkoholu zakázáno.
11.    Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišťováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.
12.    Pěstitelé jsou povinni si dodat na vyrobenou pálenku nádoby.
13.    Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se na reklamaci nebere zřetel.
14.    Při placení je pěstitel povinen si přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
15.    Vzorky pálenky, odebrané z lihového měřidla, jsou majetkem pěstitelské pálenice.
16.    Výpalky jsou majetkem pěstitelů a pěstitel je povinen je odvézt na svůj náklad, jinak mu budou účtovány náklady na jejich odvoz a likvidaci.
17.    Provozovatel pálenice je povinen vydat pěstiteli doklad o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatku za pálení pokladní doklad a potvrzení na formuláři.V Osoblaze dne 1. 11. 2010